முத்த எச்சில்

Vignesh Marimuthu | March 27, 2023

அவள் முத்த எச்சில் பட்டால் தான் உயிர் துளிர்வேன் என்று என்னுள் ஒரு காதல் விதை அடம் பிடிக்கிறது.

Share on